Stanovy

 

STANOVY
Úvoz 59a - společenství vlastníků jednotek
I. Název a sídlo
Název: Úvoz 59a - společenství vlastníků jednotek
Sídlo: Úvoz 426/59a, 60200 Brno
IČ: 262 89 091
Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy nemovité věci – domu a pozemku uvedeného v čl. II odst. 1.

Úvoz 59a - společenství vlastníků jednotek

I. Název a sídlo


1) Název: Úvoz 59a - společenství vlastníků jednotek

2) Sídlo: Úvoz 426/59a, 60200 Brno

3) IČ: 262 89 091

4) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy nemovité věci – domu a pozemku uvedeného v čl. II odst. 1.

 

II. Předmět činnosti

1) Činnost společenství vlastníků spočívá v zajišťování správy pozemku p.č. 892, na němž se nachází dům č.p. 426, LV 785, katastrální území 610372 Veveří, obec Brno

2)  Společenství vlastníků nesmí podnikat, ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

3)  Činnostmi správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména:

a) provoz, údržba, opravy, modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy a jiné změny, včetně změn vedoucích ke změně v účelu užívání:

- společných částí domu;

- technických zařízení domu jako společných částí;

- společných částí domu vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo těchto stanov nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady;

b) revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií, pitné vody, teplé užitkové vody a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu;

c) uplatnění práva vstupu do jednotky v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svou jednotku, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.

 

4) Činnostmi správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména:

a) zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů;

b) sjednávání a uzavírání smluv, včetně kontroly jejich plnění a uplatňování nároků z  porušení smluvních povinností druhé smluvní strany, a to zejména smluv o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek (nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují od dodavatele přímo), smluv o pojištění domu, o nájmu společných částí domu, o nájmu nebytových prostor, které jsou vlastnictvím společenství vlastníků nebo smluv o některých činnostech zajišťovaných při správě domu třetí osobou;

c) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství jako záloh na správu domu a pozemku a na úhradu nákladů na plnění spojená s užíváním jednotek (dále jen „služby“), jejich evidence, vyúčtování a vypořádání se členy společenství;

d) vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s majetkem a příjmy společenství, s finančními prostředky placenými členy společenství, vedení evidence nákladů vztahujících se k nemovité věci a k činnosti společenství vlastníků, a provádění dalších souvisejících ekonomických, provozních a administrativních činností;

e) vedení seznamu členů společenství,

f) uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým členům společenství, které vyplývají z těchto stanov, z usnesení shromáždění vlastníků jednotek a z jiných právních předpisů;

g) výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek;

h) činnosti spojené s nájmem společných částí, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, včetně uzavření nájemní smlouvy, vybírání nájemného a úhrad za služby, vedení jejich evidence, vymáhání, vyúčtování a vypořádání těchto plateb se členy společenství.

III. Členství ve společenství vlastníků

1) Členství je neoddělitelně spojeno s existencí a vlastnictvím jednotky. Členství vzniká dnem nabytí vlastnictví k jednotce. Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku součástí společného jmění manželů. Na schůzi shromáždění mohou hlasovat pouze jako jeden vlastník.

2) Za dluhy společenství vlastníků ručí člen společenství v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

3) Při převodu vlastnického práva člena společenství k jednotce nevzniká společenství vlastníků povinnost vypořádat příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu.  Společenství vlastníků je povinno na základě žádosti člena společenství vyhotovit tomuto členovi potvrzení pro převod vlastnického práva k jednotce o tom, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou.

4) Společní členové společenství, jimiž jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění, jsou povinni určit a zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků (§ 1185 občanského zákoníku).

5) Členství ve společenství zaniká převodem nebo přechodem vlastnictví nebo smrtí člena společenství nebo zánikem jednotky nebo jiným způsobem stanoveným zákonem. Společné členství ve společenství zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna na výlučné vlastnictví jediného člena do veřejného seznamu.

 

IV. Členská práva a povinnosti a jejich uplatňování

1)     Člen společenství má práva určená v obecně závazných právních předpisech, těchto stanovách a v rozhodnutích orgánů společenství, a to zejména:

a) účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek určených těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy,

b) účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, včetně účasti na rozhodování mimo zasedání (per rollam),

c) volit a být volen do orgánů společenství,

d) předkládat orgánům společenství návrhy a podněty k činnosti společenství a k odstranění nedostatků v činnosti společenství,

e) seznámit se s hospodařením společenství, a způsobem správy nemovité věci, včetně nahlížení do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a dokladů. Nahlížení lze realizovat po předchozí domluvě s výborem společenství nebo pověřeným správcem domu.

f) nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, zápisů ze schůze shromáždění, jakož i do podkladů, z nichž vyplývá určení jeho povinnosti podílet se na nákladech na správu nemovité věci, na nákladech na služby a podílet se na úhradě ztráty společenství a to po předchozí domluvě s výborem společenství nebo pověřeným správcem domu.

g) obdržet od výboru společenství informaci o jméně a adrese kteréhokoliv člena společenství nebo nájemce jednotky v domě,

h) obdržet včasné vyúčtování záloh na náklady spojené se správou nemovité věci a záloh na úhradu služeb, a to nejpozději do čtyř měsíců od skončení kalendářního roku,

i) obdržet přeplatek z vyúčtování záloh na úhradu služeb, a to nejpozději do 2 měsíců od doručení vyúčtování, v případě reklamací nejpozději do 2 měsíců od jejich vyřízení.

2) Člen společenství má povinnosti určené v obecně závazných právních předpisech, těchto stanovách a v rozhodnutích orgánů společenství, a to zejména

 

a) dodržovat právní předpisy, tyto stanovy, plnit usnesení orgánů společenství přijatá v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami,

b) včas hradit příspěvky na správu nemovité věci,

c) včas platit zálohy na úhradu služeb a uhradit nedoplatek z jejich vyúčtování nejpozději do 2 měsíců od doručení vyúčtování, event. vyřízení reklamace,

d) v případě prodlení s peněžitým plněním ve prospěch společenství, které přesahuje 3 měsíce ode dne jeho splatnosti, uhradit společenství neprodleně dlužnou částku nebo se souhlasem výboru společenství splátkový kalendář. Shromáždění může na základě písemné žádosti výjimečně, v případech hodných zvláštního zřetele, rozhodnout jinak. Pokud tak dlužník neučiní, zahájí výbor společenství po schválení shromážděním soudní vymáhání pohledávky. V krajním případě se lze domoci splacení dluhů i prodejem jednotky (soudní rozhodnutí).

e) řídit se při užívání společných částí pravidly pro užívání společných částí nemovité věci a společných zařízení domu, obsaženými v těchto stanovách, v domovním řádu a v usneseních orgánů společenství, schválených v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami, včetně pokynů stanovených pro provoz společných zařízení výrobcem nebo správcem technických zařízení,

f) řídit se pravidly pro správu domu, uvedenými v obecně závazných právních předpisech, v těchto stanovách a v usneseních orgánů společenství, schválených v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami,

g) udržovat svůj byt a společné části, které má vyhrazeny k výlučnému užívání tak, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu, vyhnout se ohrožení nebo poškození společných částí nebo ztížení výkonu oprávnění svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt a umožnit užívat společné části jiným členům společenství,

h) zajistit dodržování pravidel pro správu domu a pro užívání společných částí, jakož i plnění výše uvedených povinností osobami, jimž umožnil vstup do domu nebo bytu,

i) oznámit společenství vlastníků do jednoho měsíce:

nabytí jednotky do vlastnictví, svoji adresu, počet osob, které budou mít v bytě domácnost, počet osob, jež v bytě bydlí po dobu činící v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce; jméno a adresu osoby, jíž přenechal byt do užívání, včetně počtu osob v bytě; a jakoukoli změnu údajů výše uvedených,

 

j) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných bytech nebo společných částech nemovité věci způsobil sám nebo osoby, kterým umožnil vstup do domu nebo bytu,

k) umožnit umístění, údržbu, výměnu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby plynu, vody a jiných energií v bytě, odečet naměřených hodnot z těchto zařízení a zdržet se všeho, co by bránilo umístění, údržbě, výměně a kontrole těchto zařízení, a to na výzvu výboru společenství,

l) zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, modernizaci, rekonstrukci, úpravě, přestavbě či jiné změně domu, o níž bylo řádně společenstvím rozhodnuto, umožnit přístup do bytu nebo společné části, která mu výlučně slouží k užívání, pokud má být údržba, oprava, modernizace, rekonstrukce, úprava, přestavba nebo jiná změna domu nebo bytu prováděna uvnitř bytu nebo na společné části, která mu výlučně k užívání slouží, pokud byl k tomu předem vyzván výborem společenství vlastníků. Při poškození jednotky nahradí vlastníku jednotky škody společenství vlastníků. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám,

m) na základě předchozí výzvy umožnit přístup do bytu výboru společenství i jím přibraným třetím osobám pro ověření, zda prováděné stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to i opakovaně,

n) předat výboru společenství ověřenou projektovou dokumentaci v případě, kdy provádí závažnou změnu v bytové jednotce,

o) oznámit svou nepřítomnost v bytě, která má být delší než dva měsíce, včetně označení osoby, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu, bude-li toho nezbytně zapotřebí. Nemá-li člen společenství takovou osobu po ruce, je touto osobou kterýkoliv člen výboru společenství,

p) oznamovat včas, nejpozději do třiceti dnů ode dne změny, veškeré změny a skutečnosti rozhodné pro rozúčtování nákladů na služby.

3)Výzvu k umožnění přístupu do bytu nebo na společnou část sloužící výlučně členu společenství je výbor společenství povinen doručit členovi společenství nejméně tři dny před datem realizace přístupu. Tento termín neplatí v případě poruchy či havárie.

4)Svá práva uplatňuje člen společenství vůči výboru společenství, při konání zasedání shromáždění vůči shromáždění.

 

V. Pravidla pro tvorbu rozpočtu

1) Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění SVJ nejpozději do konce měsíce dubna kalendářního roku, ve kterém schválený rozpočet nabývá účinnosti. Shromáždění SVJ může schválit na základě doporučení výboru rozpočet na další čtyři měsíce roku následujícího po roku, na který byl příslušný rozpočet schválen. Návrh rozpočtu předkládá výbor společenství.

2) Rozpočet zahrnuje dvě části:

a) hospodaření s dlouhodobou zálohou na opravy a technické zhodnocení společných částí domu obsahující:

 

- zůstatek k 1. lednu,

- tvorba z pravidelných i mimořádných příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku,

- čerpání na jmenovitě plánované opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí domu,

- údržba, opravy, revize a prohlídky společných částí,

- zůstatek k 31.12.;

b) náklady, nehrazené z dlouhodobé zálohy podle písm. a), zejména:

 

- pojištění domu, pozemku a členů výboru společenství

- odměny a náhrady za telefonické hovory členů výboru společenství, včetně povinného pojistného na veřejnoprávní pojištění

- odměna správce domu zajišťujícího některé činnosti správy domu,

- rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby, včetně provedení odečtů z měřidel spotřeby vody a zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na energie,

- příspěvky na odměny výboru společenství za výkon funkce ve výboru.

VI. Pravidla pro správu domu a pozemku

1) Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je výlučně společenství vlastníků. Společenství vlastníků je oprávněno uzavřít se třetí osobou smlouvu o zajišťování některých činností správy domu a pozemku při dodržení podmínek stanovených pro tento postup obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními shromáždění.

2) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí, jakož i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu modernizací, rekonstrukcí, nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

3) Společenství vlastníků právně jedná s vlastníky jednotek i s třetími osobami. Nabývat majetek a nakládat s ním může pouze pro účely správy domu a pozemku.

4) Vzniknou-li členům společenství práva z vad jednotky, zastupuje je společenství vlastníků při uplatňování těchto práv.

5) Za společenství jedná statutární orgán - výbor společenství, který zajišťuje činnosti správy, nejsou-li obecně závazným právním předpisem nebo těmito stanovami nebo rozhodnutím orgánu společenství vyhrazeny shromáždění společenství.

6) Výbor společenství je oprávněn rozhodnout o nabytí nemovitých a movitých věcí v souladu se schváleným rozpočtem společenství. V ostatních případech je oprávněn rozhodnout o nabytí movitých věcí, jejichž pořizovací cena v souhrnu za kalendářní rok nepřesáhne částku 20 000,-- Kč, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena, jde-li o dlouhodobý hmotný nebo dlouhodobý nehmotný majetek, nebo cena obvyklá, jde-li o jiný movitý majetek, v souhrnu za kalendářní rok nepřesáhne částku 20 000,-- Kč

7) Výbor společenství je oprávněn rozhodnout o opravě, modernizaci nebo rekonstrukci společných částí v souladu se schváleným plánem oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí a rozpočtem společenství. V ostatních případech je oprávněn rozhodnout o nákladech na opravu, modernizaci nebo rekonstrukci, nepřesáhnou-li náklady v jednotlivém případě částku 50 000 Kč; tento limit neplatí, pokud jde o opravu prováděnou v souvislosti  s havárií nebo o opravu, jejíž nutnost plyne z revizní zprávy.

 

VII. Příspěvky na správu domu a pozemku, opravy a úhrady nákladů na služby

1) Pro účely financování nákladů na správu domu a pozemku platí členové příspěvky formou měsíčních poplatků, a to stejnou částkou za jednotku na náklady vlastní správní činnosti společenství (§ 1180  odst. 2 občanského zákoníku);

2) Pro účely financování oprav, modernizací a rekonstrukcí vytváří účetně oddělený dlouhodobý finanční zdroj – dlouhodobá záloha. Pravidla pro tvorbu a použití schvaluje shromáždění vlastníků. Výši měsíčního příspěvku do dlouhodobé zálohy stanoví statutární orgán na základě plánu oprav, modernizací a rekonstrukcí. O mimořádném příspěvku mimo pravidelné měsíční platby může rozhodnout shromáždění vlastníků, a to 2/3 většinou hlasů všech členů společenství. Dlouhodobá záloha se s každým členem vyúčtuje v minimálním členění na náklady na opravy a na výdaje na modernizace a rekonstrukce společných částí, a to do 4 měsíců po skončení kalendářního roku; nevyčerpaný zůstatek dlouhodobé zálohy se nevypořádává a převádí se do dalšího roku.

3) Společenství vlastníků zajišťuje tyto služby: dodávku vody a odvádění odpadních vod, dodávku tepla a teplé vody, technické prohlídky výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě a další služby, o jejichž poskytování rozhodne shromáždění vlastníků.

4) Na náklady na služby jsou členové společenství povinni platit měsíčně zálohy splatné společně s příspěvkem na správu domu a pozemku vždy k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Zálohy se stanovují na základě skutečných nákladů předcházejícího zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok, s přihlédnutím k předpokládané výši nákladů pro daný kalendářní rok.

5) Náklady na služby se na vlastníky jednotek rozúčtují následovně, nerozhodne-li  shromáždění vlastníků jinak:

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech,

b) technické prohlídky výtahu, osvětlení společných částí v domě a úklid společných částí v domě podle počtu osob užívajících jakýkoliv byt v domě,

c) dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, nedojde-li k ujednání všech členů SVJ v souladu s platným právním předpisem o jiném postupu,

d) shromáždění SVJ může u nákladů uvedených v písm. a) až c) postup rozúčtování změnit, případně může sjednat ještě další služby.

 

6) Vyúčtování záloh na služby je společenství vlastníků povinno provést nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Vyúčtování doručí výbor společenství každému vlastníkovi osobně a nechá předání podepsat vlastníkovi na podpisovém archu. Od doručení vyúčtování běží členům společenství lhůta 30 dnů na uplatnění námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. Po uplynutí této reklamační lhůty již reklamovat vyúčtování nelze. Vyřízení uplatněných námitek musí být uskutečněno do 30 dnů od doručení námitky. Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování jsou splatné nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení vyúčtování členovi společenství, event. vyřízení reklamace.

7) Stanoví-li obecný právní předpis pro dluhy z titulu úhrad za služby poplatek z prodlení, je člen společenství, který dluží platbu příspěvku na správu domu a pozemku, povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši odpovídající tomuto poplatku z prodlení. V případě zjištění dluhu na straně vlastníka, je společenství oprávněno v rámci vyúčtování záloh započítat dlužnou částku do vyúčtování nebo postupovat dle bodu VII/8 a IV/2d těchto stanov.

8) Výbor společenství je povinen po zjištění vzniku dluhu upozornit písemně člena společenství na dluh a vyzvat jej k úhradě. Nedojde-li k úhradě, je oprávněn podat žalobu na zaplacení dlužné částky proti členu společenství. Veškeré náklady spojené s vymáháním dluhu včetně nákladů na soudní poplatek a náklady právního zastoupení je povinen hradit dlužící člen společenství.

 

VIII. Pravidla pro užívání společných částí domu a pozemku

1) Společnými částmi jsou ty části domu a pozemku, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Mezi ně náležejí společné prostory, zejména vchody, schodiště, chodby, balkony přístupné ze společných prostor, výtah, sklepy a další prostory určené pro společné užívání.

2) Člen společenství je povinen dodržovat tyto stanovy a domovní řád.

3) Člen společenství je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních členů společenství.

4) Informační tabule slouží pouze statutárnímu orgánu společenství. Vývěsky, nápisy a další informační zařízení mohou být v prostorách domu a na domě umisťovány pouze s předchozím písemným souhlasem výboru společenství; tento souhlas nenahrazuje povolení příslušného orgánu státní správy, je-li ho třeba. Při zániku práva na umístění informačního zařízení zavazuje se člen společenství neprodleně toto zařízení odstranit a svým nákladem uvést místo do původního stavu.

5) Pokud člen společenství uzavře domovní uzávěry vody, plynu a podobně, zajistí, aby jejich uzavření a otevření bylo včas oznámeno ostatním členům společenství, v případě plánovaného uzavření pak nejméně 48 hodin předem. K hlavním uzávěrům vody, plynu, kanalizačním čistícím vstupům a dalším obdobným zařízením ve společných prostorách musí být vždy zajištěn volný přístup. Pokud jsou tato zařízení umístěna v prostorách člena společenství, musí být přijata taková opatření, aby byl k těmto umožněn přístup i za jeho nepřítomnosti. -

6) Klíče od uzamykaných společných prostor, kde je domovní uzávěr vody, má každý člen výboru společenství.

7) Každý člen společenství je povinen si při užívání jednotky počínat v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních členů společenství; při provádění stavebních prací v jednotkách je povinen oznámit termín provádění stavebních prací výboru společenství a ostatním členům společenství a dbát na to, aby práce byly prováděny v pracovní dny, a v sobotu v době od 8:00 hod. do 18:00 hod. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. musí být dodržován noční klid.

8) Výbor společenství zajišťuje kontrolu využívání společných částí.

 

IX. Výbor společenství

1) Výbor společenství (dále jen „výbor“) je statutárním a výkonným orgánem společenství, řídí a organizuje běžnou činnost společenství, rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem a těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, nebo které si shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

2) Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Navenek za výbor jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Jde-li o právní jednání v písemné formě, musí být podepsáno dvěma členy výboru, a to předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru, nebo předsedou a místopředsedou.

3) Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu a místopředsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce předsedy či místopředsedy jej rovněž odvolává.

4) Výbor má tři členy. Usnášení je schopen, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.  Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden nesouhlas s přijatým usnesením a důvody tohoto nesouhlasu.

5) Funkce člena výboru zaniká volbou nového člena výboru. Člen výboru může být z funkce odvolán shromážděním. Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit výboru písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím třiceti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.

6) Funkční období výboru činí pět let a počíná dnem zvolení do funkce.

7) Členem výboru může být jen ten, kdo je plně svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání, je-li ke dni volby starší osmnácti let; to platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem voleného orgánu. Je-li členem voleného orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak je právnická osoba zastupována členem jejího statutárního orgánu.

8) Členem výboru nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je členem výboru.

9) Člen výboru může být volen opětovně.

10) Kdo přijme funkci člena výboru, zavazuje se, že bude tuto funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

11) Člen výboru vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

12) Nenahradil-li člen výboru škodu, kterou způsobil společenství při výkonu své funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společenství za dluh společenství v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se nemůže věřitel plnění na společenství vlastníků domoci.

13) Dobrá víra členů výboru se přičítá společenství.

14) K usnesení výboru, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením občanského zákona, nebo jde-li o usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout, se hledí, jako by nebylo přijato.

15) Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění.

16) Zasedání výboru se koná dle potřeby. O průběhu jednání výboru pořídí ten, kdo jednání svolal, zápis. V zápisu se jmenovitě uvedou členové výboru, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.

17) Výbor rozhoduje veřejným hlasováním většinou hlasů všech svých členů. Každý člen výboru má jeden hlas.

18) Členům voleného orgánu společenství je za výkon funkce přiznána odměna.

 

X. Shromáždění společenství

1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek - členové společenství.

2) Výbor společenství svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Shromáždění svolává výbor společenství i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, neučiní-li to, jsou oprávněni svolat tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.

3) Jednání shromáždění je svoláváno pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání.  K pozvánce musí být připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, nejsou-li tyto podklady připojeny, je povinen svolavatel umožnit každému členu společenství včas se seznámit s těmito podklady. Pozvánka se vyvěsí i na informační tabuli v domě. Pokud si člen, který v domě nebydlí, vyžádá zasílání na sdělenou elektronickou adresu, bude pozvánka zasílána elektronicky. Pokud nejsou připojeny k pozvánce podklady týkající se pořadu zasedání, musí pozvánka obsahovat označení místa, kde se člen společenství může s těmito podklady seznámit. Shromáždění je svoláváno ve lhůtě nejméně patnácti dnů před jeho konáním. Kdo svolal shromáždění, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.

4) Má-li dojít ke změně stanov společenství nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov společenství, pozvánka obsahuje v příloze též návrh těchto změn stanov nebo návrh usnesení.

5) Každý člen shromáždění má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti členů společenství, kteří mají většinu všech hlasů. Každý člen společenství může písemně zmocnit třetí osobu, aby jej na shromáždění zastupovala na základě konkrétní plné moci s podpisem.

6) K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů členů společenství přítomných na schůzi. Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o změně poměrů výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech, je vyžadován souhlas 2/3 většiny hlasů všech vlastníků.

7) Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o způsobu rozúčtování nákladů na služby na vlastníky jednotek a o uzavření úvěrové smlouvy, je vyžadován souhlas alespoň 2/3 většiny hlasů všech vlastníků. Pro změnu způsobu užívání společných prostor je vyžadován souhlas 2/3 většiny hlasů všech vlastníků (za předpokladu, že se nezmění velikost podílu na společných prostorách).

8) Není-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může výbor společenství navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby členové společenství rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání (per rollam).

9) Každý člen společenství je oprávněn zúčastnit se shromáždění a požadovat i dostat na něm vysvětlení týkající se záležitostí společenství, pokud se požadované vysvětlení vztahuje k předmětu jednání shromáždění.  Pokud by požadoval člen na shromáždění sdělení o skutečnostech, jejichž prozrazení by způsobilo společenství vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

10) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání shromáždění v pozvánce, lze rozhodnout jen se souhlasem všech přítomných členů společenství.

11) Jednání shromáždění zahájí a řídí pověřený člen výboru společenství, který ověří, zda je shromáždění schopno se usnášet. Poté se zvolí zapisovatel a ověřovatel zápisu. Řídící zasedání vede shromáždění tak, jak byl oznámen program na pozvánkách, pokud se shromáždění neusnese na předčasném ukončení zasedání.

12) Na shromáždění hlasují členové společenství veřejně.

13) Z jednání shromáždění se pořizuje do 7 dnů zápis, za jehož pořízení odpovídá výbor. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k usnášení a rozhodování, záznam o průběhu jednání, plná znění přijatých usnesení, výsledky voleb, pokud byly konány.  Přílohou zápisu je listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje řídící zasedání, zapisovatel a ověřovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění jsou uchovávány u předsedy výboru společenství a kopie se předává správci.

 

XI. Působnost shromáždění

Do působnosti shromáždění patří:

1) změna stanov,

2) změna prohlášení vlastníka o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,

3) volba a odvolávání členů výboru společenství a rozhodování o výši jejich odměn,

4) schválení účetní závěrky včetně vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období,

5) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování nákladů na služby na vlastníky jednotek,

6) schválení rozpočtu a plánu oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí,

7) rozhodování o:

a) členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení;

b) změně účelu užívání domu nebo jednotky

c) změně podlahové plochy jednotky

d) úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek

e) změně podílů na společných částech

f)  změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníků jednotky

g) opravě, modernizaci nebo rekonstrukci společné části, není-li toto rozhodnutí v pravomoci výboru společenství podle čl. VI, odst. 7)

h) způsobu rozdělení zisku a ztráty mezi členy společenství

8) udělení předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi a k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, nejsou-li tato rozhodnutí v pravomoci výboru společenství podle čl. VI odst. 6).

9) udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru.

10) udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil

11) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti.

12) rozhodování v dalších záležitostech určených těmito stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

 

XII. Rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

1) O záležitostech spadajících do působnosti shromáždění může být rozhodováno mimo zasedání. Výbor společenství zašle návrh rozhodnutí na adresu členů společenství uvedenou v seznamu členů společenství. Návrh musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny údaje o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Lhůta k vyjádření vlastníka jednotky činí třicet dní od doručení návrhu členu společenství.

2) K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření „souhlasím/nesouhlasím“ člena společenství s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním podpisem člena společenství na listinu obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

3) Nedoručí-li člen společenství ve lhůtě třiceti dnů od doručení návrhu výboru společenství svůj souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina hlasů se počítá z celkového počtu hlasů všech členů společenství.

4) Výbor společenství oznámí členům společenství v písemné formě výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení jim oznámí též celý obsah přijatého usnesení.

5) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů společenství, ledaže obecně závazný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.

6) Pokud se mění všem vlastníkům jednotek velikost podílu na společných částech nemovité věci, nebo pokud se jim mění poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak, než v důsledku změny podílu na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

7) Ke schválení stavebních úprav spočívajících v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech, schválení způsobu rozúčtování nákladů na služby na vlastníky jednotek a uzavření úvěrové smlouvy je zapotřebí alespoň 2/3 většiny hlasů všech členů společenství.

 

XIII. Nebytové prostory

Co je uvedeno v těchto stanovách o bytech, platí také pro nebytové prostory.

 

XIV. Domovní řád

1) Domovní řád Společenství vlastníků domu Úvoz 59a  upravuje podmínky a způsob užívání bytů, společných částí a společných prostor domu. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi společenstvím a jeho členy v této oblasti vychází ze stanov společenství. Občanského zákoníku a zahrnuje i některá organizační pravidla.

2)  Základním zdrojem informací je informační tabule společenství, nacházející se ve formě nástěnky u vchodu.

3) Žádný byt nesmí být užíván k jinému účelu, než ke kterému byl zkolaudován, tj. k bydlení.

4)  Byt a společné části domu musí být užívány bez nadměrného hluku pro okolí.

5) Vlastník bytu je odpovědný za své případné nájemníky, hosty a chovaná domácí zvířata.

6) Každý vlastník jednotky je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení a na dobu nezbytně nutnou.

7) Svou bytovou jednotku je vlastník povinen udržovat na svůj náklad a provádět včas potřebnou údržbu a opravy.

8) Při stavebních pracích v bytech je nutno se řídit stavebním zákonem a ostatními platnými předpisy.

9)  Upravuje-li vlastník svůj byt, je povinen umožnit do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu.

10) V době od 22.00hod. do 6.00hod musí být dodržován noční klid.

11) Hlučné práce, např. při rekonstrukci jednotky, mohou být prováděny v pracovní dny a soboty od 8.00 do 18 hod.

12) Pokud vlastník bytu jakýmkoli způsobem poškodí společné části domu, je povinen neprodleně škodu odstranit na svoje náklady.

13) Ve společných částech domu se nesmí umísťovat nebo skladovat žádné předměty nepatřící k vybavení domu a vytvářet tak překážky volnému a bezpečnému průchodu.

14) Byt musí být dostatečně větrán okny, ale nesmí být větrán do prostor společných chodeb a schodiště.

15) Balkony a terasy společné i individuální nesmí sloužit jako skladiště, při jejich umývání a zalévání květin, nesmí voda stékat do nižších pater.

16) V bytech a společných částech domu se nesmí ukládat nebezpečné látky a nesmí se zde užívat otevřený oheň způsobem, který by mohl ohrozit životy, zdraví a majetek.

17) Ve sklepních kójích a sklepních chodbách se nesmí ukládat věci, které mohou být zdrojem nemocí, pachů, hlodavců a hmyzu. Mimo sklepní kóje se nesmí odkládat žádné věci.

18) Při odchodu ze sklepa a ostatních společných prostor musí být zhasnuto (tam, kde není instalováno automatické rozsvěcení a zhášení světel) a zamknuto.

19) Každý uživatel jednotek je povinen důsledně zavírat a zamykat domovní vchodové dveře.

20) Ve společných částech domu (chodby, schodiště, sklepy, sušárny) je zakázáno kouřit.

21) Při chovu domácích zvířat musí být dodržovány hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy. Zvíře se ve společných prostorách nesmí zdržovat samotné, pes musí mít náhubek a být na vodítku s odpovědnou osobou, nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Způsobené nečistoty musí být okamžitě odstraněny. Zvířata nevhodná, nebezpečná a ohrožující okolí nesmí být chována vůbec.

22) Televizní ani rádiové antény, markýzy, stínidla, zástěny a další přídavné předměty nesmí být umísťovány na exteriéru budovy bez písemného souhlasu výboru společenství.

23) Shromáždění vlastníků může přijmout ceník pokut za nedodržování platných stanov včetně tohoto domovního řádu.

 

XV. Všeobecná ustanovení

Další práva a povinnosti, neupravené těmito stanovami a dalšími směrnicemi společenství, se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

 

XVI. Závěrečné ustanovení

1)     Tyto stanovy společenství byly schváleny shromážděním vlastníků jednotek dne 12. 6. 2018 a nabývají účinnosti okamžikem schválení.

2)     Stanovy společenství, schválené shromážděním dne 31. 10. 2010 v platném znění se ruší.