Pozvánka na schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek v domě Úvoz 59a

Termín: čtvrtek 22. června 2023 v 18:00 hodin.

Místo: sušárna domu Úvoz 59a, Brno

 

Program:
1.    Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2.    Stav fondu oprav a stav úvěru.
3.    Informace k vyúčtování služeb
4.    Aktualizace plánu oprav
5.    Volba členů výboru
6.    Různé a závěr

 

Přílohy ke stažení:

Prezence účastníků shromáždění bude zahájena v 18:00 hodin a ukončena v 18:10 hod., proto prosíme o dochvilnost. Při prezenci se fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti, v případě zastupování plnou mocí.

Při hlasování k Vašim hlasům pravděpodobně nebude přihlédnuto, pokud rozhodující orgány budou mít za to, že jste v době hlasování nebyli vlastníky.

Bez výše uvedených dokladů, jejichž nutnost vyplývá ze zákona, se můžete schůze zúčastnit, avšak při hlasování nebude na Váš hlas brán zřetel.

 

Ing. Petr Toman, Ph.D.

předseda výboru

„Úvoz 59a – společenství vlastníků jednotek“

Tel. 777333284

email: svj@uvoz59a.cz